MAITRIYA BUDDHA

On Exhibition

M Code: 02ST2020
Year: 2000
Copper (Lost wax method)
38 x 25cm

About the Art

Maitreya is a transcendent Bodhisattva residing in Tushita Heaven and referred to as Future Buddha. He became popular around 4th to 7th century. He is depicted sitting in pralambanasana with both his hands in Dharmachakra mudra holding a lotus flower in each hand. Each lotus possesses a Wheel of Dharma (right) and a ritual vase (left) respectively. He is dressed richly in bodhisattva garment and jewelry.

मैत्रेय बोधिसत्त्व

मैत्रेय एक तुषित देवलोकमा बस्ने एक अतुलनीय बोधिसत्व हुन् र भविष्य बुद्धको रूपमा चिनिन्छन्। उनी ४ देखि ७ शताब्दीतिर लोकप्रिय भए। उनको दुवै हातले धर्मचक्र मुद्रामा प्रलम्बन आसन बसेर प्रत्येक हातमा कमलको फूल रहेको चित्रण गरिएको छ। प्रत्येक कमलसँग क्रमशः धर्मचक्र (दाँया) र अनुष्ठान फूलदान (बाँया) छ। उनी बोधिसत्वको कपडा र गहनाहरुमा राम्रा पोशाकमा छ।

© Copyright 2024 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.