'मलाई भगवानको चित्र बनाउँदा आनन्द आउँछ' - Samundra Man Singh Shrestha

'मलाई भगवानको चित्र बनाउँदा आनन्द आउँछ' | Samundra Man Singh Shrestha  | News Link - (म्युजियम अफ नेपाली आर्ट्समा चित्रकला प्रदर्शनी)


About an Artist

Samundra Man Singh Shrestha

Email: artsamundra@gmail.com
© Copyright 2023 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.